Kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní – reklamační a dodací podmínky

Roman Vyčánek – PROLO – internetový obchod – výroba a prodej rukavic

Zákazník, dále jen kupující, se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu a v souvislosti s uzavřeným internetovým nákupem tyto podmínky stvrzuje automaticky při odeslání objednávky a nemá k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.

1. Úvodní ustanovení

Provozovatel tohoto internetového obchodu: Roman Vyčánek-PROLO, tř. Odboje 605, 765 02 Otrokovice, IČ: 18808034, tel.: 773 182 689
Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Komunikace se kupujícím probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou, e-mailem prolo@prolo.cz nebo osobně v sídle firmy.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů ve formuláři.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, pokud uvede e-mailovou adresu.
Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky (e-mailem prolo@prolo.cz ) či písemně (faxem na tel: 57 792 6012). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neuzavřenou.
Jednotlivé popisy a obrázky zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

3. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo jiné domluvené po předchozí telefonické (e-mailové) domluvě.
Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v sídle prodávajícího nebo předání oprávněnému dopravci k přepravě pro kupujícího.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání, resp. zaplacením zboží.
Prodávající dodá zboží do 5 pracovních dní, nejpozději však do 10 pracovních dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení dle čl. 2. či v případě využití elektronického platebního styku po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího.
Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 14 pracovních dní u zboží, které je dostupné v době objednávky, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
Při objednávce zboží, které není skladem a prodávající není schopen ho dodat zákazníkovi do stanovené lhůty bude zákazník kontaktován a bude sním dohodnuta doba dodání.

4. Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku. Kupující může za zboží zaplatit na dobírku při převzetí zboží od dopravce nebo předem si vyžádat vystavení faktury a zaplatit před dodáním.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen ve výjimečných případech, o čemž bude kupujícího předem informovat. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
Způsob doručení :
Při nákupu do 5000 Kč bez DPH účtujeme poštovné a balné /viz. sekce způsob doručení/. Při nákupu nad 5000 Kč bez DPH doprava zdarma
a./ Česká pošta
b./ možnost využití pravidelných závozů, jen po dohodě
c./ stálý zákazník - po dohodě zdarma
d./ osobní odběr - po dohodě zdarma
e./ přepravní firma DPD
f./ využití ZÁSILKOVNY

5. Záruka, reklamace, doklady, výměna zboží (velikosti)

Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují.
Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským nebo obchodním zákoníkem.
Nároky z odpovědnosti za vady se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nebo použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu.
Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce včetně doby na přepravu zboží se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do 30dní ode dne obdržení reklamace.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem, bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 5 dnů od zjištění vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese: Roman Vyčánek - PROLO,Odboje 605,76502 Otrokovice. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem, bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení, jehož vady jsou reklamovány.
Zboží, které bylo upraveno firemním logem, potiskem, výšivkou ap. nelze reklamovat z důvodu chybně zvolené velikosti.
Reklamace vyřizuje prodávající ve lhůtě 30 dnů + doba na přepravu.
Výměna za nevhodně zvolenou velikost je možná do 14 dnů od převzetí zboží.
Zboží k výměně poslat na adresu: Roman Vyčánek-PROLO, Odboje 605, 76502 Otrokovice, do balíčku napsat požadovanou velikost, za zpětné odeslání bude účtována dobírka na částku 140,- Kč s DPH.
U oděvů opatřených logem firmy není již možné reklamovat nesprávně zvolenou velikost.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující, pokud je spotřebitelem, má právo v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí nebo ode dne převzetí první dodávky zboží jedná-li se o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, bez udání důvodu.

V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody.
Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Ochrana osobních dat

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). V případě, že si kupující nepřeje být nadále registrován v databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu prolo@prolo.cz kde musí uvést znění registrace (firmy), kterou chce zrušit.

8. Mimosoudní řešení sporů, kontrolní orgány

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. <p>Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své emailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30. dubna 2016.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím